18 Safar 1443  |  Minggu 26 September 2021

basmalah.png
List of articles in category Terjemah Al-Quran
Title
001 - AL FATIHAH (PEMBUKAAN)
002 - AL BAQARAH (SAPI BETINA)
003 – ALI IMRAN (KELUARGA IMRAN)
004 – AN NISAA’ (PEREMPUAN-PEREMPUAN)
005 – AL MAAIDAH (HIDANGAN)
006 – AL AN’AAM (BINATANG TERNAK)
007 – AL A’RAAF (TEMPAT TERTINGGI)
008 – AL ANFAAL (RAMPASAN PERANG)
009 – AT TAUBAH (PENGAMPUNAN)
010 – YUNUS
011 – HUUD
012 – YUSUF
013 – AR RA’D (PETIR)
014 – IBRAHIM
015 – AL HIJR (BATU GUNUNG)
016 – AN NAHL (LEBAH)
017 – AL ISRAA’ (PERJALANAN MALAM)
018 – AL KAHFI
019 – MARYAM
020 – THAAHAA
021 – AL ANBIYAA’ (NABI-NABI)
022 – AL HAJJ (HAJI)
023 – AL MU’MINUUN (ORANG-ORANG BERIMAN)
024 – AN NUUR (CAHAYA)
025 – AL FURQAAN (PEMBEDA)
026 – ASY SYU’ARA (PENYAIR-PENYAIR)
027 – AN NAML (SEMUT)
028 – AL QASHASH (KISAH-KISAH)
029 – AL ANKABUUT (LABA-LABA)
030 – AR RUUM (BANGSA ROMAWI)
031 – LUQMAN
032 – AS SAJDAH (SUJUD)
033 – AL AHZAB (GOLONGAN-GOLONGAN)
034 – SABA’ (KAUM SABA’ )
035 – FAATHIR (PENCIPTA)
036 – YAASIIN
037 – ASH SHAAFFAAT (BERSHAF-SHAF)
038–SHAAD
039 – AZ ZUMAR (ROMBONGAN )
040 – AL MU’MIN (ORANG BERIMAN)
041 – FUSHSHILAT (DIJELASKAN)
042 – ASY SYUURA (MUSYAWARAH)
043 – AZ ZUKHRUF (PERHIASAN)
044 – AD DUKHAN (ASAP)
045 – AL JAATSIYAH YANG BERLUTUT
046 – AL AHQAF (BUKIT-BUKIT PASIR)
047 – MUHAMMAD
048 – AL FATH (KEMENANGAN)
049 – AL HUJURAAT (BILIK-BILIK)
050 – QAAF
051 – ADZ DZAARIYAAT (ANGIN YANG MENERBANGKAN)
052 – ATH THUUR (GUNUNG)
053 – AN NAJM (BINTANG)
054 – AL QAMAR (BULAN)
055 – AR RAHMAAN (YANG MAHA PENGASIH)
056 – AL WAAQI’AH (KEJADIAN YANG BENAR)
057 – AL HADIID (BESI)
058 – AL MUJAADALAH (YANG MEMBANTAH)
059 – AL HASYR (PENGUSIRAN)
060 – AL MUMTAHANAH (PEREMPUAN YANG DIUJI)
061 – ASH SHAFF (BERBARIS)
062– AL JUMU’AH (HARI JUMAT)
063 – AL MUNAFIQUUN (ORANG-ORANG MUNAFIK)
064 – AT TAGHAABUN (DINAMPAKKAN KESALAHAN)
065 – ATH THALAAQ ( PERCERAIAN)
066 – AT TAHRIM (MENGHARAMKAN)
067 – AL MULK (KERAJAAN)
068 – AL QALAM (PENA)
069 – AL HAAQQAH (YANG PASTI TERJADI)
070 – AL MA’AARIJ (TEMPAT-TEMPAT NAIK)
071 – NUH (NABI NUH A.S)
072 – AL JINN (JIN)
073 – AL MUZZAMMIL (YANG BERSELIMUT)
074 – AL MUDDATSTSIR (YANG BERSELUBUNG)
075 – AL QIYAAMAH (KIAMAT)
076 – AL INSAAN (MANUSIA)
077 – AL MURSALAAT (YANG DIUTUS)
078 – AN NABA’ (BERITA)
079 – AN NAAZI’AAT (YANG BERALIH CEPAT )
080 – ABASA (BERMASAM MUKA)
081 – AT TAKWIR (MENGGULUNG)
082 – AL INFITHAAR (TERBELAH)
083 – AL MUTHAFFIFIIN (ORANG-ORANG YANG CURANG)
084 – AL INSYIQAAQ (TERPECAH)
085 – AL BURUUJ (BINTANG-BINTANG)
086 – ATH THAARIQ (BINTANG PENEMBUS)
087 – AL A’LAA (YANG MAHA TINGGI)
088 – AL GHAASIYAH (KEJADIAN YANG DAHSYAT)
089 – AL FAJR (FAJAR)
090 – AL BALAD (NEGERI)
091 – ASY SYAMS (MATAHARI)
092 – AL LAIL (MALAM)
093 – ADH DHUHAA (WAKTU DHUHA)
094 – ALAM NASYRAH (KELAPANGAN)
095 – AT TIIN (BUAH TIIN)
096 – AL ‘ALAQ (SEGUMPAL DARAH )
097 – AL QADR (KEMULIAAN)
098 – AL BAYYINAH (BUKTI YANG NYATA)
099 – AL ZALZALAH (GONCANGAN)
100 – AL ‘AADIYAAT (YANG BERLARI)
101 – AL QAARI’AH (PERISTIWA BESAR)
102 – AT TAKAATSUR (BERMEGAH-MEGAH )
103 – AL ‘ASHR (MASA)
104 – AL HUMAZAH (PENGUMPAT)
105 – AL FIIL (GAJAH)
106 – QURAISY (KAUM QURAISY)
107 – AL MAA’UUN (BANTUAN)
108 – AL KAUTSAR (NIKMAT YANG BANYAK)
109 – AL KAAFIRUUN (ORANG-ORANG KAFIR)
110 – AN NASHR (PERTOLONGAN)
111 – AL LAHAB (NYALA API)
112 – AL IKHLAS (IKHLAS)
113 – AL FALAQ (CUACA SUBUH)
114 – AN NAAS (MANUSIA)