21 Rabiul-Awal 1443  |  Rabu 27 Oktober 2021

basmalah.png

10 Kitab Syarh Hadits Ulama Al Azhar

10 Kitab Syarh Hadits Ulama Al Azhar

Fiqhislam.com - Al Azhar merupakan insitusi keilmuan tertua di dunia Islam yang hingga kini masih lestari. Di masa perjalanannya, Al Azhar melestarikan dan mengembangkan barangai disiplin ilmu keislaman. Syeikh Al Islam Ahmad Ad Damanhuri sendiri menyatakan dalam tsabatnya bahwa ia belajar 30 cabang disiplin ilmu dalam bimbingan para ulama Al Azhar.

Termasuk cabang ilmu yang memperoleh perhatian besar adalah cabang ilmu hadits. Dimana bermunculan para ulama hadits dari rahim Al Azhar serta ditulisnya karya-karya besar dalam disipilin ilmu ini.

Salah satu yang menonjol dari karya-karya para ulama Al Azhar di bidang hadits adalah karya-karya yang berupa syarh kitab-kitab induk hadits. Inilah 10 diantaranya kitab-kitab syarh hadits yang ditulis oleh para ulama Al Azhar, baik ulama muta’akhirin maupun yang saat ini masih hidup.

1. Syarh Shahih Al Bukhari

Syeikh Hasan Al Idwi Al Himzawi telah menulis syarh Shahih Al Bukhari. Kitab ini telah diterbitkan dalam 10 jilid oleh penerbit Hijr.

2. Taufiq Al Bari

Kitab ini merupakan syarh dari Shahih Al Bukhari yang ditulis oleh Al Muhaddits Syeikh Muhammad Muhammad Abu Syuhbah. Telah selesai ditulis dalam dalam 15 jilid, namun belum dicetak hingga kini.

3. Faidh Al Bari

Ditulis oleh Syeikh Ahmad Umar Hasyim, ulama hadits yang pernah menjabat rektor Al Azhar yang kini menjadi anggota Kibar Ulama Al Azhar. Kitab ini sendiri telah diterbitkan dalam 10 jilid.

4. Fath Al Mun’im

Kitab ini merupakan syarh Shahih Muslim yang ditulis oleh Syeikh Musa Syahin Lasyin. Ulama ini menghabiskan waktu 20 tahun untuk menulis karya ini. Kitab ini sendiri telah mengalami beberapa kali cetak ulang. Kemudian terakhir dicetak oleh Dar As Syuruq Kairo.

5. Jami’ Al Bayan

Kitab Jami’ Al Bayan merupan syarh dari hadits-hadits yang disepakati oleh Bukhari-Muslim. Kitab ini ditulis oleh Al Muhaddits Muhammad Zakiyuddin Abu Qasim. Kitab ini telah dicetak dalam 15 jilid.

6. Al Manhal Al Adzb Al Maurud

Adalah kitab penjelasan Sunan Abu Dawud yang ditulis oleh Syeikh Mahmud Khithab As Subki yang dilanjutkan oleh putranya Syeikh Amin. Kitab ini juga sudah dicetak.

7. Idhar Al Bahjah

Kitab ini merupakan syarh dari Sunan Ibnu Majah yang ditulis oleh Syeikh Muhammad Shalih Al Busnawi, ulama Al Azhar yang berasal dari Bosnia.

8. Al Fath Ar Rabani min Asrar Bulugh Al Amani

Syeikh Ahmad bin Abdirrahman Al Banna adalah ulama Al Azhar yang menghabiskan umurnya untuk berkhidmat kepada Musnad Ahmad. Ia telah menyusun Musnad Ahmad sesuai dengan bab fiqih yang diberi nama Bulugh Al Amani. Kamudian ia mensyarh Bulugh Al Amani tersebut dengan nama Al Fath Ar Rabani min Asrar Bulugh Al Amani.

9. Syarh Jami’ Al Ushul

Syeikh Abdur Rabbih Sulaiman telah menulis syarh Jami’ Al Ushul karya Al Hafidz Ibnu Atsir. Kitab ini mendapat sambutan positif dari para ulama besar, salah satunya adalah Musnid Al Ashr Ahmad Rafi’ Ath Thahthawi.

10. Taisir Al Wushul

Selain Syeikh Abdur Rabbih Sulaiman, Syeikh Muhammad Shalih Al Busnawi juga mensyarah Jami’ Al Ushul yang diberi nama Taisir Al Wushul ila Jami’ Al Ushul. Kitab ini dicetak dalam dua jilid.

yy/hidayatullah