<
pustaka.png
basmalah.png

Kapan Al-Quran Diturunkan?

Kapan Al Quran Diturunkan?

Fiqhislam.com - Al Quran adalah mukjizat terbesar Nabi Muhammad shallallahu alaihi wa sallam (SAW). Turunnya Al Quran dari Lauhul Mahfudz dikenal dengan istilah Nuzulul Quran.

Di Indonesia setiap 17 Ramadhan biasanya dilakukan peringatan yang dirangkai dengan pengajian khusus bertema Nuzulul Quran. Namun, kapan turunnya Al Quran ini masih terjadi perbedaan pendapat antara ulama.

Berikut penjelasan Direktur Rumah Fiqih Indonesia, Ustaz Ahmad Sarwat yang dilansir dari rumahfiqih.com:

Ada beberapa pendapat mengenai kapan turunnya Al Quran. Semua berangkat dari tiga ayat Al Quran sendiri yang sekilas terdapat perbedaan materi. Sehingga membuat para ulama pun ikut berbeda pendapat. Ketiga ayat itu adalah:

1. Bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang haq dan yang batil. (QS Al-Baqarah: 185).

2. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Quran) pada malam Lailatul Qadar. (QS Al-Qadr:1)

3. Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (Quran) pada malam yang diberkahi. (QS Ad-Dukhan: 3)

Sebenarnya ketiga ayat di atas tidak bertentangan, karena malam yang diberkahi adalah malam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadhan. Tetapi lahir (zahir) ayat-ayat itu bertentangan dengan kehidupan nyata Rasulullah SAW, di mana Quran turun kepadanya selama dua puluh tiga tahun.

Dalam hal ini, para ulama mempunyai beberapa mazab:
1. Mazab Pertama
Pendapat Ibn Abbas dan sejumlah ulama serta yang dijadikan pegangan oleh umumnya para ulama. Menurut mereka, yang dimaksud dengan turunnya Quran dalam ketiga ayat di atas adalah turunnya Quran sekaligus di Baitul 'Izzah di langit dunia agar para malaikat menghormati kebesarannya. Kemudian sesudah itu Quran diturunkan kepada rasul kita Muhammad SAW secara bertahap selama 23 tahun.

Sesuai dengan peristiwa-peristiwa dan kejadian sejak beliau diutus sampai wafatnya. Beliau tinggal di Makkah sejak diutus selama 13 tahun dan sesudah itu beliau hijrah dan tinggal di Madinah selama 10 tahun. Pendapat ini didasarkan pada berita-berita yang sahih dari Ibn Abbas dalam beberapa riwayat. Antara lain:
Pertama, Ibn Abbas berkata, "Quran sekaligus diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, kemudian setelah itu ia diturunkan selama dua puluh tahun. Lalu ia membacakan: Tidaklah orang-orang kafir itu datang kepadamu sesuatu yang ganjil, melainkan Kami datangkan kepadamu suatu yang benar dan yang paling baik penjelasannya. (QS Al-Furqan: 33).

Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian. (QS Al-Isra': 106).

Kedua, Ibn Abbas berkata, "Quran itu dipisahkan dari adz-Dzikr, lalu diletakkan dari Baitul Izzah di langit dunia. Maka Jibril mulai menurunkannya kapada Nabi SAW."

Ketiga, Ibn Abbas mengatakan, "Allah menurunkan Quran sekaligus ke langit dunia, tapi turunnya secara berangsur-angsur. Lalu Dia menurunkannya kepada Rasul-Nya bagian demi bagian."

Keempat, Ibn Abas berkata, "Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, pada bulan Ramadhan ke langit dunia sekaligus; lalu ia diturunkan secara berangsur-angsur."

2. Mazab Kedua
Yaitu diriwayatkan Asy-Sya'bi. Mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan turunnya Quran dalam ketiga ayat di atas adalah permulaan turunnya Quran kepada Rasulullah SAW. Permulaan turunnya Quran itu di mulai pada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadhan, yang merupakan malam yang diberkahi.

Kemudian turunnya berlanjut sesudah itu secara bertahap sesuai dengan kejadian dan peristiwa-peristiwa selam kurang lebih 23 tahun. Dengan demikian Quran hanya satu macam cara turun, yaitu turun secara bertahap kepada Rasulullah SAW. Sebab yang demikian inilah yang dinyatakan dalam Quran:

Dan Al Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian. (QS Al-Isra': 106)

Keistimewaan bulan Ramadhan dan malam Lailatul Qadar yang merupakan malam yang diberkahi itu tidak akan kelihatan oleh manusia kecuali apabila yang dimaksudkan dari ketiga ayat di atas adalah turunnya Quran kepada Rasulullah SAW.

Yang demikian ini sesuai dengan apa yang terdapat dalam firman Allah mengenai perang Badar: Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. (QS Al-Anfal: 41).

Perang Badar terjadi pada bulan Ramadhan. Dan yang demikian ini diperkuat pula oleh hadits yang dijadikan pegangan para penyelidik hadits permulaan wahyu.

Aisyah RA berkata, "Wahyu yang mula-mula diturunkan kepada Rasulullah SAW ialah mimpi yang benar di waktu tidur. Setiap kali bermimpi ia melihat ada yang datang bagaikan cahaya yang terang di pagi hari. Kemudian ia lebih suka menyendiri. Ia pergi ke gua hira untuk bertahanus beberapa malam, dan untuk itu ia membawa bekal. Kemudian ia kembali ke rumah Khadijah, dan Khadijah pun membekali seperti itu biasanya. Sehingga datanglah 'kebenaran' kepadanya seaktu ia berada di Gua Hira. Malaikat datang kepadanya dan berkata, "Bacalah!" Rasulullah SAW berkata, "Aku tidak pandai membaca." Lalu malaikat merangkulnya sampai kepayahan. Kemudian ia melepaskan aku, lalu katanya, "Bacalah!" Aku menjawab, "Aku tidak pandai membaca" Lalu ia merangkulku lagi sampai aku kepayahan. Lalu ia lepaskan aku. Lalu katanya, "Bacalah!" Aku menjawab aku tidak pandai membaca. Lalu ia merangkulku untuk ketiga kalinya, sampai aku kepayahan, lalu ia lepaskan aku lalu katanya, "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sampai dengan apa yang belum diketahuianya."

Para penyelidik menjelaskan bahwa Rasulullah SAW pada mulanya diberi tahu dengan mimpi di bulan kelahirannya, yaitu bulan Rabi'ul Awal. Pemberitahuan dengan mimpi itu lamanya enam bulan. Kemudian ia diberi wahyu dengan keadaan sadar (tidak dalam keadaan tidur) pada bula Ramadhan dengan Iqra'. Dengan demikian maka nash-nash yang terdahulu itu menunjukkan pada satu pengertian.

3. Mazab Ketiga
Bahwa Quran diturunkan ke langit dunia selama 23 malam Lailatul Qadar yang pada setiap malamnya selama malam-malam Lailatul Qadar itu ada yang ditentukan Allah untuk diturunkan pada setiap tahunnya. Dan jumlah wahyu yang diturunkan ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, untuk masa satu tahun penuh itu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sepanjang tahun. Mazab ini adalah hasil ijtihad sebagian mufasir tapi tidak mempunyai dalil.

Adapun mazab kedua yang diriwayatkan dari as-Sya'bi, dengan dali-dalil yang sahih dan dapat diterima, tidaklah bertentangan dengan mazab yang pertama yang diriwayatkan dari Ibn Abbas.

Dengan demikian maka pendapat yang kuat ialah bahwa Al Quran Al-Karim itu dua kali diturunkan:
Pertama: Diturunkan secara sekaligus pada malam Lailatul Qadar ke Baitul Izzah di langit dunia.
Kedua: Diturunkan ke langit dunia ke bumi secara berangsur-angsur selama dua puluh tiga tahun.

Al-Qurtubi telah menukil dari Muqatil bin Hayyan riwayat tentang kesepakatan (ijma') bahwa turunnya Quran sekaligus dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah di langit dunia.

Ibn Abbas memandang tidak ada pertentangan antara ke tiga ayat di atas yang berkenaan dengan turunnya Quran dengan kejadian nyata dalam kehidupan Rasulullah SAW bahwa Quran itu turun selama dua puluh tiga tahun yang bukan bulan Ramadhan.

Dari Ibn Abbas disebutkan bahwa ia ditanya olah 'Atiyah bin al-Aswad, katanya, "Dalam hatiku terjadi keraguan tentang firman Allah, bulan Ramadhan itulah bulan yang di dalamnya diturunkan Quran, dan firman Allah SWT, 'Sesungguhnya Kami menurunkannya pada malam Lailatul Qadar', padahal Qur`an itu ada yang diturunkan pada bulan Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram, Saffar dan Rabi'ul Awwal."

Ibnu Abbas menjawab, "Quran diturunkan berangsur-angsur, sedikit demi sedikit dan terpisah-pisah serta perlahan-lahan di sepanjang bulan dan hari." Wallahu a'lam bishshawab. [yy/sindonews]

 

top