pustaka.png
basmalah.png


14 Dzulqa'dah 1442  |  Kamis 24 Juni 2021

Ciri-Ciri Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran

Ciri-Ciri Makkiyah dan Madaniyah dalam Al-Quran


Fiqhislam.com - Kitab suci Alquran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk untuk sekalian alam. Turunnya Alquran terjadi secara berangsur-angsur.

Dalam hal ini, para pakar membuat klasifikasi surah-surah di dalam Alquran menjadi dua, yakni Makkiyah dan Madaniyah.

Keduanya merujuk ada dua kota utama tempat dakwah Rasulullah SAW, yaitu Makkah dan Madinah. Secara umum, masing-masing berarti surah yang diturunkan ketika Nabi SAW sedang di Makkah dan Madinah.

Namun, ada ciri-ciri yang lebih detail tentang pembagian tersebut. Hal ini diuraikan Ahmad Fuad Effendy dalam bukunya, Sudahkah Kita Mengenal al-Quran?

Cak Fuad--demikian sapaannya--merujuk pada pendapat Subhi as-Salih (1988) dan A Hassan (1983). Dijelaskannya bahwa karakteristik surah atau ayat Makkiyah sebagai berikut.

Pertama, ciri-ciri yang pasti dari surah Makkiyah, yakni jika di dalamnya terdapat ini:

 • Ayat yang jika dibaca, maka disunnahkan kepada pembaca dan pendengarnya untuk melakukan sujud (ayat Sajdah)
 • Kata kallaa (disebut 33 kali)
 • Frasa yaa ayyuha an-naas dan sebaliknya, tidak ada yaa ayyuha alladziina aamanu (kecuali surah al-Haj)
 • Kisah nabi-nabi dan umat-umat terdahulu (kecuali surah al-Baqarah)
 • Kisah Nabi Adam AS dan Iblis (kecuali surah al-Baqarah)
 • Pembukaan surah berupa huruf-huruf lepas, seperti qaf, shad, alif-lam-mim-ra, alif-lam-mim (kecuali surah al-Baqarah dan surah Ali Imran)

Kedua, ciri-ciri yang dominan--masih dari surah atau ayat Makkiyah, yakni jika di dalamnya terdapat hal berikut.

 • Ayat dan surahnya pendek-pendek
 • Ungkapannya keras, cenderung puitis, menyentuh hati
 • Banyak terdapat kesamaan bunyi
 • Banyak menggunakan huruf qasam (sumpah)
 • Banyak kecaman kepada kaum musyrik
 • Penekanan pada dasar-dasar keimanan kepada Allah dan Hari Akhir, serta penggambaran surga dan neraka
 • Banyak tuntunan mengenai akhlaq al-karimah (akhlak yang baik)

Adapun karakteristik yang pasti dari surah Madaniyah, yakni jika di dalamnya terdapat hal berikut.

 • Izin untuk perang dan hukum-hukumnya
 • Rincian hukum tentang hudud, ibadah, undang-undang sipil, sosial, dan hubungan antar-negara
 • Penyebutan tentang kaum munafik (kecuali surah al-Ankabut)
 • Penyebutan tentang ahli kitab

Sementara itu, ciri-ciri yang tampak dominan dari surah atau ayat Madaniyah adalah berikut.

 • Ayat dan surahnya panjang-panjang.
 • Ungkapannya tenang, cenderung prosais, yang ditujunya adalah akal pikiran
 • Banyak mengemukakan bukti dan argumentasi mengenai kebenaran-kebenaran agama.

[yy/republika]