pustaka.png
basmalah2.png


16 Rabiul-Awwal 1445  |  Minggu 01 Oktober 2023

Menurut Al-Quran: 15 Dosa-Dosa Besar, Sebagiannya Sudah Dianggap Biasa

Menurut Al-Quran: 15 Dosa-Dosa Besar, Sebagiannya Sudah Dianggap Biasa

Fiqhislam.com - Ada setidaknya 15 dosa besar yang disebut di dalam Al-Quran. Dosa-dosa besar ini sebagian dianggap biasa oleh sementara umat Islam.

Syekh M Mutawalli Sya'rawi dalam bukunya berjudul "Dosa-dosa Besar" (Penerjemah: Abdul Hayyie al Kattani dan Fithriah Wardie) menukil kisah Amru bin Ubaid, seorang ulama Bashrah, dan seorang zahid yang mengkaji masalah ini.

Suatu saat, ulama kita ini ingin mengetahui definisi yang jelas tentang apa itu dosa besar, secara langsung dari nash Al-Quran, bukan dari pendapat para ulama. Ia kemudian menemui Abu Abdillah Ja'far bin Muhammad Shadiq.

Ja'far Shadiq adalah tokoh yang paling patut untuk ditanya tentang hal ini; karena ia adalah seorang ulama dari ahlul bait, dan ia telah begitu mendalami rahasia-rahasia kandungan Al-Quran.

Setelah ia bertemu dengannya, dan duduk bersamanya, ia kemudian membaca firman Allah SWT berikut ini:

الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ

"(Yaitu) orang yang menjauhi dosa-dosa besar dan perbuatan keji yang selain dari kesalahan-kesalahan kecil". (QS An Najm: 32).

Sampai di sini ia berhenti dan berdiam. Menyaksikan hal itu Abu Abdillah Ja'far Shadiq bertanya kepadanya: "mengapa engkau terdiam, wahai Ibnu Ubaid?"

Ia menjawab: "aku ingin mengetahui secara pasti apa itu dosa-dosa besar, langsung dari keterangan kitab Allah".

Abu Abdillah Ja'far Shadiq berkata: "engkau datang kepada orang tepat". Selanjutnya ia berkata kembali: "Dosa besar itu adalah, pertama: syirik kepada Allah SWT.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya". (QS An Nisaa: 48).

Dan Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan (sesuatu dengan) Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga". ( QS Al Maaidah : 72)

Selanjutnya ia menambahkan: dosa besar yang kedua adalah berputus asa dari mendapatkan rahmat Allah SWT.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir"".( QS Yusuf : 87).

Demikianlah, Abu Abdillah Ja'far Shadiq mengungkapkan hukum sambil menyebutkan dalilnya dari Al Quran.

Berikutnya atau ketiga, ia memberikan penjelasan selanjutnya: dosa besar yang berikutnya adalah merasa aman dari ancaman Allah SWT.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Tiadalah yang merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi." (QS Al A'raaf : 99).

Dosa besar yang keempat adalah: berbuat durhaka kepada kedua orang tua. Karena Allah SWT mensipati orang yang berbuat durhaka kepada kedua orang tuanya sebagai orang yang jabbaar syaqiy 'orang yang sombong lagi celaka'.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Dan berbakti kepada ibuku, dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka". ( QS Maryam : 32).

Dosa besar yang berikutnya, kelima, adalah: membunuh.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Dan barangsiapa yang membunuh seorang mu'min dengan sengaja, maka balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya". (QS An Nisaa: 93).

Dosa besar yang berikutnya, keenam, adalah: menuduh wanita baik-baik berbuat zina.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik, yang lengah lagi beriman (berbuat zina), mereka kena la'nat di dunia dan akhirat, dan bagi mereka azab yang besar". ( QS An Nuur : 23).

Dosa besar berikutnya, ketujuh, adalah: memakan riba. Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila". (QS Al Baqarah : 275)

Dosa besar berikutnya, kedelapan, adalah: lari dari medan pertempuran. Maksudnya, saat kaum Muslimin diserang oleh musuh mereka, dan kaum Muslimin maju mempertahankan diri dari serangan musuh itu, kemudian ada seseorang individu Muslim yang melarikan diri dari pertempuran itu.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Barangsiapa yang membelakangi mereka (mundur) di waktu itu, kecuali berbelok untuk (siasat) perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sesungguhnya orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah, dan tempatnya ialah neraka Jahannam. Dan amat buruklah tempat kembalinya". (QS Al-Anfaal: 16)

Dosa besar berikutnya, kesembilan, adalah: memakan harta anak yatim. Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka)". (QS An Nisaa: 10).

Dosa besar berikutnya, kesepuluh, adalah: berbuat zina. Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu". ( QS Al Furqaan : 68-69).

Dosa besar berikutnya, kesebelas, adalah: sumpah palsu. Yaitu jika seseorang bersumpah untuk melakukan sesuatu perbuatan, namun ternyata ia tidak melakukan perbuatan itu. atau ia bersumpah tidak akan melakukan sesuatu perbuatan, namun nyatanya ia kemudian melakukan perbuatan itu.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya orang-orang yang menukar janji (nya dengan) Allah dan sumpah-sumpah mereka dengan harga yang sedikit, mereka itu tidak mendapat bahagian (pahala) di akhirat, dan Allah tidak akan berkata-kata dengan mereka dan tidak akan melihat kepada mereka pada hari kiamat dan tidak (pula) akan mensucikan mereka. Bagi mereka azab yang pedih". (QS Ali Imraan: 77).

Dosa besar berikutnya, keduabelas, adalah: berbuat khianat atas harta pampasan perang. Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Barangsiapa yang berkhianat dalam urusan rampasan perang itu, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu". (QS Ali Imraan: 161).

Dosa besar berikutnya, ketigabelas, adalah: meminum khamar (minuman keras). Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan". (QS Al Maaidah: 90).

Dosa besar berikutnya, keempatbelas, adalah: meninggalkan sholat. Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "Apakah yang memasukkan kamu ke dalam Saqar (neraka)?" Mereka menjawab: "Kami dahulu tidak termasuk orang-orang yang mengerjakan shalat". ( QS Al Muddats-tsir : 42-43 ).

Dosa besar berikutnya, kelimabelas, adalah: melanggar perjanjian dan memutuskan tali silaturahmi. Karena tali silaturahmi adalah salah satu ikatan yang diperintahkan oleh Allah SWT untuk disambung.

Tentang hal ini Allah SWT berfirman: "(yaitu) orang-orang yang melanggar perjanjian Allah sesudah perjanjian itu teguh, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah (kepada mereka) untuk menghubungkannya dan membuat kerusakan di muka bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi". (QS Al Baqarah: 27).

Dengan demikian, menurut Syekh M Mutawalli Sya'rawi, semua perbuatan dosa tadi adalah bagian dari dosa besar, sesuai dengan keterangan nash Al-Quran. Dan masing-masing dosa besar tadi mengandung hikmah, seperti yang diungkapkan oleh Ja'far Shadiq.

Saat ia ditanya oleh Ibnu Ubaid tentang apa itu dosa besar, Ja'far Shadiq dengan percaya diri menjawabnya dengan urutan seperti tadi. Penyebutan urutan tadi pun diungkapkannya dengan tanpa perlu berpikir lama. [yy/Miftah H Yusufpati/sindonews]