5 Dzulhijjah 1443  |  Selasa 05 Juli 2022

basmalah.png

Indahnya Islam

Indahnya Islam

Fiqhislam.com - Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya, demikian pula Ya'qub. (Ibrahim berkata): "Hai anak-anakku! Sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam". ( Q.S. Al- Baqarah 132 )

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya; dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. ( Q.S. Al-Imran 102 )

Pengertian Islam

"Islam ialah berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan_Nya , tunduk patuh dengan keta'atan , dan berlepas diri dari syirik dan pelaku syirik " .

Keistimewaan Islam

1. Islam bukan nama orang dan tempat,

Pada umumnya, agama-agama besar di dunia memilih nama disandarkan pada nama pendiri agama itu atau pada suku bangsa di mana agama itu lahir .

a. Agama Hindu

Keterangan : Kumpulan dari macam - macam agama di india .

b. Agama Budha

Keterangan : Mengambil nama pendirinya, Budha Gautama .

c. Agama Yahudi

Keterangan : Diambil dari putra Nabi Ya'qub, Yahuda / Yudea .

d. Agama Konghucu

Keterangan : Diambil dari nama tokohnya, Kong Foe Tse .

e. Agama Kristen

Keterangan : Diambil dari nama pengajarnya, Yesus Kristus .

f. Agama Nasrani

Keterangan : Diambil dari nama kelahiran Yesus, Nazaret .

g. Agama Islam

Keterangan: Allah yang memberi nama :

Sesungguhnya agama (yang diridhai) di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab [189] kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisab-Nya. (Q.S. Al-Imran 19)

2. Islam menghapus seluruh dosa dan kesalahan bagi orang kafir yang masuk islam.

"Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu : "Jika mereka berhenti (dari kekafirannya), niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu; dan jika mereka kembali lagi sesungguhnya akan berlaku (kepada mereka) sunnah (Allah tenhadap) orang-orang dahulu ". ( Q.S. Al-Anfaal 38 )

3. Islam tetap menghimpun semua amal kebaikan yang pernah di lakukan oleh seseorang , mulai ia masih kafir sampai ia masuk islam.

4. Islam menjadi sebab terhindarnya seseorang dari siksa neraka.

" ... Tidak akan dapat masuk syurga melainkan jiwa yang muslim... " . ( Shahih Muslim , Shahih Bukhori )

5. Rasul menjamin keberuntungan bagi orang yang memeluk agama islam.

"Sungguh amat beruntunglah orang yang Islam... " ( Shahih Muslim )

6. Suatu amal shalih yang sedikit , diberi ganjaran pahala yang melimpah dengan sebab masuk Islam.

7. Islam tidak menantang , juga tidak ditantang.

"Atau (patutkah) mereka mengatakan "Muhammad membuat-buatnya." Katakanlah: "(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang yang benar" ( Q.S. Yunus 38 )

8. Islam adalah agama wahyu / dalil.

Banyak sekali ayat di dalam al Qur'an yang menjelaskan kepada kita bahwa agama yang di bawa oleh Nabi Muhammad adalah penuh dalil bukan opini. Salah satu diantaranya adalah banyak ayat sebagai jawaban atas pertanyaan umat waktu itu , yaitu :

Q.S. al Baqarah (2) , 189 , 215 , 217 , 219 , 222 , Q.S. al Anfaal (8) , 1 , Q.S. al Israa' (17) , 85 dll .

9. Hukum Islam berlaku untuk semua lapisan umat.

10. Kisah dan sejarah di dalamnya adalah benar.

"Sesungguhnya ini adalah kisah yang benar, dan tak ada Tuhan (yang berhak disembah) selain Allah; dan sesungguhnya Allah, Dialah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana" ( Q.S. al 'Imran 62 )

Tidak ada satupun ahli sejarah di dunia mampu menyalahkan sejarah yang ada dalam Al Qur'an maupun sunnah yang shahih . semuanya benar , padahal tidak sedikit sejarah yang di muat menceritakan kehidupan umat masa lalu , yang sulit kita cari kebenarannya di kitab lain .

11. Islam menghapus agama samawi yang lain.

"Barangsiapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima (agama itu)daripadanya, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. " ( Q.S. al 'Imran 85 )

12. Allah menetapkan bahwa islam telah sempurna.

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah , daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah , (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu ni'mat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa [398] karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " ( Q.S. Al-Maidah 3 )

13. Islam menghendaki kemudahan dan menurut kemampuan.

"(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. " ( Q.S. al Baqarah 185 )

14. Tidak di hukum bagi orang yang khilaf atau lupa .

"Panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. " ( Q.S. al Ahzab 3)

"Diangkat ( pena ) dari umatku yang disebabkan oleh kekeliruan , lupa , dan sesuatu yang di paksakan kepadanya . " (Shahih Jami'ush Shaghir)

15. Islam membahas semua urusan, baik permasalahan duniawi maupun ukhrawi .

16. Islam untuk semua umat.

"Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam. " ( Q.S. al Anbiya' 107 )

Dari sahabat Jabir bin Abdullah katanya Rasulullah pernah bersabda :

"... nabi-nabi sebelumku di utus khusus untuk kaumnya saja, sedangkan aku di utus untuk manusia seluruhnya... " ( Shahih Bukhori ) .

Ustadz Dilib
falapurple.blogspot.com