<
pustaka.png
basmalah.png

Sikap Rasulullah Terhadap Bid'ah

Sikap Rasulullah Terhadap Bid'ah

Fiqhislam.com - Bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya atau suatu perkara yang dibuat-buat. Rasulullah menghukumi perkara yang dibuat-buat itu sesat dan tidak boleh dilakukan.

Dikutip dari buku 37 Masalah Populer karya Ustaz Abdul Somad Lc MA menyampaikan dua haditst lengkap tentang perkara yang dibuat-buat merupakan kesesatan yang nyata.

Haditst pertama dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kedua matanya memerah, suaranya keras, marahnya kuat, seakan-akan Ia seorang pemberi peringatan pada pasukan perang, Rasulullah SAW bersabda. "Dia yang telah menjadikan kamu hidup di waktu pagi dan petang."

Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi. "Aku diutus, hari kiamat seperti ini. "Rasulullah SAW mendekatkan dua jarinya; jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, Amma ba'du (adapun setelah itu), sesungguhnya sebaik-baik cerita adalah kitab Allah (Al Quran). Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat. Dan tiap-tiap perkara yang dibuat-buat itu 'dhalalah' (sesat)." (HR. Muslim).

Hadits kedua dari al-Irbadh bin Syariah, ia berkata, Rasulullah SAW suatu hari memberikan nasihat kepada kami setelah shalat subuh, nasihat yang sangat menyentuh, membuat air mata menetes dan hati bergetar. Seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya ini nasihat orang yang akan pergi jauh, apa yang kau pesankan kepada kami wahai Rasulullah."

Rasulullah SAW menjawab.

"Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Tetap mendengar dan patuh meskipun kamu dipimpin seorang hamba sahaya berkulit hitam. Sesungguhnya orang yang hidup dari kamu akan melihat banyak pertikaian. Jauhilah perkara yang dibuat-buat, sesungguhnya perkara yang dibuat-buat itu adalah sesat. Siapa yang mendapati itu dari kalian, maka hendaklah ia berpegang pada sunnah dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat Hidayah. Gigitlah dengan gigi geraham."(HR. Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dalam uraiannya, Ustaz yang akrab disapa UAS menyampaikan pendapat Imam asy-Syathibi tentang makna bid'ah. Menurut pendapat Imam asy-Syathibi bid'ah ialah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam, tujuan melakukannya adalah sikap berlebihan dalam beribadah kepada Allah SWT.

Difinisi lain bahwa bid'ah adalah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam, tujuan melakukannya seperti tujuan melakukan cara dalam syariat Islam.

Tentang bid'ah Imam al-Izz bin Abdissalam berpendapat, bid'ah adalah perkara yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

Imam an-Nawawi mengatakan, "Para ahli bahasa berkata, bid'ah adalah semua perbuatan yang dilakukan, tidak pernah ada contoh sebelumnya."

Pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, "Segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, apa itu terpuji ataupun tercela.
Jadi kata UAS, semua sepakat bahwa Bid'ah adalah perkara yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya, tidak diucapkan atau dilakukan Rasulullah SAW. [yy/republika]

 

Sikap Rasulullah Terhadap Bid'ah

Fiqhislam.com - Bid'ah adalah perbuatan yang tidak pernah dilakukan Rasulullah semasa hidupnya atau suatu perkara yang dibuat-buat. Rasulullah menghukumi perkara yang dibuat-buat itu sesat dan tidak boleh dilakukan.

Dikutip dari buku 37 Masalah Populer karya Ustaz Abdul Somad Lc MA menyampaikan dua haditst lengkap tentang perkara yang dibuat-buat merupakan kesesatan yang nyata.

Haditst pertama dari Jabir bin Abdillah. Ia berkata, "Ketika Rasulullah SAW menyampaikan khutbah kedua matanya memerah, suaranya keras, marahnya kuat, seakan-akan Ia seorang pemberi peringatan pada pasukan perang, Rasulullah SAW bersabda. "Dia yang telah menjadikan kamu hidup di waktu pagi dan petang."

Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi. "Aku diutus, hari kiamat seperti ini. "Rasulullah SAW mendekatkan dua jarinya; jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian Rasulullah berkata lagi, Amma ba'du (adapun setelah itu), sesungguhnya sebaik-baik cerita adalah kitab Allah (Al Quran). Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang dibuat-buat. Dan tiap-tiap perkara yang dibuat-buat itu 'dhalalah' (sesat)." (HR. Muslim).

Hadits kedua dari al-Irbadh bin Syariah, ia berkata, Rasulullah SAW suatu hari memberikan nasihat kepada kami setelah shalat subuh, nasihat yang sangat menyentuh, membuat air mata menetes dan hati bergetar. Seorang laki-laki berkata, "Sesungguhnya ini nasihat orang yang akan pergi jauh, apa yang kau pesankan kepada kami wahai Rasulullah."

Rasulullah SAW menjawab.

"Aku wasiatkan kepada kamu agar bertakwa kepada Allah. Tetap mendengar dan patuh meskipun kamu dipimpin seorang hamba sahaya berkulit hitam. Sesungguhnya orang yang hidup dari kamu akan melihat banyak pertikaian. Jauhilah perkara yang dibuat-buat, sesungguhnya perkara yang dibuat-buat itu adalah sesat. Siapa yang mendapati itu dari kalian, maka hendaklah ia berpegang pada sunnah dan Sunnah Khulafaur Rasyidin yang mendapat Hidayah. Gigitlah dengan gigi geraham."(HR. Abu Daud, at-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

Dalam uraiannya, Ustaz yang akrab disapa UAS menyampaikan pendapat Imam asy-Syathibi tentang makna bid'ah. Menurut pendapat Imam asy-Syathibi bid'ah ialah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam, tujuan melakukannya adalah sikap berlebihan dalam beribadah kepada Allah SWT.

Difinisi lain bahwa bid'ah adalah suatu cara atau kebiasaan dalam agama Islam, cara yang dibuat-buat menandingi syariat Islam, tujuan melakukannya seperti tujuan melakukan cara dalam syariat Islam.

Tentang bid'ah Imam al-Izz bin Abdissalam berpendapat, bid'ah adalah perkara yang tidak pernah dilakukan pada masa Rasulullah SAW.

Imam an-Nawawi mengatakan, "Para ahli bahasa berkata, bid'ah adalah semua perbuatan yang dilakukan, tidak pernah ada contoh sebelumnya."

Pendapat al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan, "Segala sesuatu yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya disebut bid'ah, apa itu terpuji ataupun tercela.
Jadi kata UAS, semua sepakat bahwa Bid'ah adalah perkara yang dibuat-buat tanpa ada contoh sebelumnya, tidak diucapkan atau dilakukan Rasulullah SAW. [yy/republika]

 

Pembagian Bid'ah

Pembagian Bid'ah Menurut Ulama Salaf


Fiqhislam.com - Ustaz Abdul Somad (UAS) menanggapi pandangan yang menyebutkan bahwa bid'ah adalah apa saja yang tidak ada pada zaman Rasulullah SAW. Dan umat yang melakukan bid'ah itu telah sesat.

"Jika demikian maka mobil bid'ah, maka kita mesti naik unta," kata Ustaz Abdul Somad LC Ma dalam bukunya 37 Masalah Populer.

Tentu kata UAS, orang yang tidak setuju akan mengatakan. "Mobil itu bukan ibadah yang dimaksud bid'ah itu adalah masalah ibadah."

Menurut UAS, dengan memberikan jawaban itu sebenarnya ia sedang membagi bid'ah kepada dua. Bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah. Bid'ah urusan dunia, boleh.  bid'ah dalam ibadah, tidak boleh.

"Kalau bid'ah dibagi menjadi dua; bid'ah urusan dunia dan bid'ah urusan ibadah, mengapa bid'ah tidak bisa dibagi kepada bid'ah terpuji dan bid'ah tercela," katanya.

Maka dari itu, kata UAS, para ulama membagi bid'ah kepada dua bahkan ada yang membaginya menjadi lima. Terkait pembagian bid'ah, UAS menyampaikan pendapat para ulama dari kalangan Salaf (tiga abad pertama Hijriah).

Imam Syafi'i berkata bidah itu terbagi dua. Bid'ah mahmudah (terpuji) dan bid'ah Madzmumah (tercela). Jika sesuai dengan sunnah, maka bid'ah mahmudah, namun jika bertentangan dengan sunnah, maka itu itu bid'ah madzmummah.

Disebutkan oleh Abu Nua'im dengan maknanya dari jalur riwayat Ibrahim bin al-Junaidi dari Imam Syafi'i, disebutkan kriteria pembagian bidah mahmudah dan madzmumah.

"Perkara yang dibuat-buat, bertentangan dengan Al Quran, atau sunnah, atau Atsar, atau Ijma, maka itu bid'ah dhalalah (bidah sesat)," katanya.

Perkara yang dibuat-buat, dari kebaikan, tidak bertentangan dengan Al Quran, Sunnah, Atsar dan Ijma, maka itu Bid'ah Ghair Madzemumah (bid'ah tidak tercela).

Sementara, kriteria pembagian bi'dah menurut al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani menyebutkan dua kali dengan dua istilah berbeda:

Pertama bid'ah hasanah, bid'ah musaqbahah, bid'ah mubah. Berdasarkan penelitiannya, jika bid'ah itu tergolong dalam perkara yang dianggap baik menurut syariat Islam, maka itu disebut bid'ah hasanah. Jika tergolong dalam suatu yang dianggap buruk menurut syariat Islam maka itu disebut bid'ah mustaqbahah (Bid'ah buruk).

"Jika tidak termasuk dalam kedua kelompok ini maka termasuk mubah," katanya.

Kedua, bid'ah hasanah, bid'ah dhalalah, Bid'ah Mubah. Jika perbuatan itu sesuai dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah hasanah. Jika bertentangan dengan sunnah, maka itu adalah bid'ah dhalalah itulah yang dimaksudkan.

"Oleh sebab itu Bid'ah dikecam. Jika tidak sesuai dengan sunnah dan tidak pula bertentangan dengan sunnah, maka hukum asalnya adalah mubah.

Dasar pembagian bid'ah menurut Imam an-Nawawi adalah hadits yang berbunyi semua perkara yang dibuat-buat itu adalah bid'ah dan setiap yang bid'ah itu sesat.

Hadits ini kata UAS, bersifat umum. Dikhususkan oleh hadits lain yang berbunyi.  "Siapa yang membuat tradisi yang baik dalam Islam, maka ia mendapatkan balasan pahalanya."

Dan yang dimaksud dengan bid'ah dhalalah dalam hadits pertama adalah perkara yang diada-adakan yang batil dan perkara dibuat-buat yang tercela. Sedangkan bid'ah itu sendiri dibagi lima yaitu bid'ah wajib, bid'ah mandub, bid'ah haram, bid'ah makruh dan bid'ah mubah.

Tapi ada yang menyebut, semua Bid'ah itu sesat."Apa maksudnya? Imam an-Nawawi menjawab, Sabda Rasulullah SAW, "semua bidah itu sesat," ini kalimat yang bersifat umum, tetapi dikhususkan. Maka maknanya, "pada umumnya bidah itu sesat.

Bid'ah dibagi lima: Pendapat Imam al-Izz bin Abdissalam:

Bid'ah terbagi kepada wajib, haram, mendub (anjuran) makruh dan mubah.

Cara untuk mengetahuinya, bid'ah tersebut ditimbang dengan kaidah-kaidah syariat Islam.

Jika bid'ah tersebut masuk dalam keadaan wajib, maka itu adalah bid'ah wajib.
Jika masuk dalam keadaan haram, maka itu bid'ah haram.
Jika masuk dalam keadaan mandub maka itu bid'ah mandub.
Jika masuk dalam keadaan makruh maka itu bid'ah makruh.
Jika masuk dalam keadaan mubah, maka itu bid'ah mubah.

Contoh bid'ah wajib: pertama, sibuk mempelajari ilmu Nahwu (Gramatikal bahasa Arab) untuk memahami Al Quran dan sabda Rasulullah. Itu wajib, karena untuk menjaga syariat itu wajib.

Syariat tidak mungkin dapat dijaga kecuali dengan mengetahui bahasa Arab. Jika sesuatu tidak sempurna karena ia, maka ia pun ikut menjadi wajib. Contoh kedua menghafal gharib (kata-kata asing) dalam Al Quran dan Sunnah.

Contoh ketiga menyusun ilmu ushul fiqih. Contoh keempat, pembahasan al-Jarh wa at-Ta'dil untuk membedakan sahih dan saqim (mengandung penyakit). Kaedah-kaedah syariat Islam menunjukkan bahwa menjaga syariat Islam itu fardhu kifayah pada sesuatu yang tidak yang lebih dari kadar yang tentu. Penjagaan syariat Islam tidak akan terwujud kecuali dengan menjaga perkara-perkara di atas.

Contoh bidah haram. Madzhab qadariyah (tidak percaya kepada takdir), madzhab Jabariyyah (berserah kepada takdir), madzhab mujassimah (menyamakan Allah dengan makhluk), Menolak mereka termasuk perkara wajib.

Contoh bid'ah mandub (anjuran): membangun prasarana jihad, membangun sekolah dan jembatan. Semua perbuatan baik yang belum pernah ada pada generasi awal Islam.

Di antaranya shalat tarawih, pembahasan mendetail tentang tasawuf, pembahasan ilmu debat dalam semua aspek untuk mencari dalil dalam masalah-masalah yang tujuannya untuk mencari ridho Allah.

Contoh bid'ah makruh: hiasan pada masjid-masjid, hiasan pada mushaf Al Quran. Adapun melantunkan Al Quran sehingga lafadznya berubah dari keadah bahasa Arab, maka itu tergolong bid'ah haram.

Contoh bid'ab mubah: Bersalaman setelah selesai shalat Subuh dan Ashar. Menikmati yang nikmat-nikmat, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, memakai jubah kebesaran dan melebarkan lengan baju .

Namun, kata UAS, ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Sebagian ulama menjadikan ini tergolong bidah makruh sebagian lain menjadikannya tergolong ke dalam perbuatan yang telah dilakukan sejak zaman Rasulullah SAW dan masa setelahnya, sama seperti isti'adzah (mengucapkan audzubillah) dan 'basmalah' (mengucapkan bismillah) dalam shalat. [yy/republika]

 


 

Tags: Bid'ah | Quran | Sunnah
top