pustaka.png.orig
basmalah.png.orig


3 Dzulqa'dah 1442  |  Minggu 13 Juni 2021

Inilah Hati, Jangan Kau Kotori, Inilah Hati...

Inilah Hati, Jangan Kau Kotori, Inilah Hati...

Fiqhislam.com - Rasulullah s.a.w. bersabda: "Sesungguhnya di dalam jasad ada sebongkah daging; jika ia baik maka baiklah jasad seluruhnya, jika ia rusak maka rusaklah jasad seluruhnya; bongkahan daging itu adalah QALBU".

Itu karena hati merupakan;


TEMPAT IMAN, "Namun Allah menjadikan kamu cinta kepada iman dan menjadikan iman itu indah di hatimu." (Qs. Al-Hujurat: 7)

TEMPAT KASIH SAYANG DAN CINTA, "Dan Yang mempersatukan hati mereka" (Qs. Al-Anfaal: 63)

TEMPAT KETENTRAMAN, "Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan dzikir pada Allah." (Qs. Ar-Rad: 28)

TEMPAT PEMBERSIHAN, "Dan untuk membersihkan apa yang ada di hatimu." (Qs. Ali Imron: 154)

TEMPAT KESELAMATAN, "Ingatlah ketika ia datang kepada Tuhannya dengan hati yang suci (selamat)." (Qs. Ash-Shaaffaat: 84)

TEMPAT PERINGATAN, "Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati." (Qs. Qaaf: 37)

TEMPAT TAQWA, "Demikianlah (perintah Allah). Dan barangsiapa mengagungkan syiar-syiar Allah maka itu sesungguhnya timbul dari ketaqwaan hati." (Qs. Al-Hajj: 32)

TEMPAT KETENANGAN, "Dialah yang menurunkan ketenangan dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah." (Qs. Al-Fath: 4)

TEMPAT KELEMBUTAN DAN KASIH SAYANG, "Kami berikan kepadanya Injil, dan Kami jadikan dalam hati orang-orang yang mnengikutinya rasa santun dan kasih sayang." (Qs. Al-Hadid: 27)

TEMPAT KETERIKATAN, "Dan Kami telah meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka berkata, Tuhan kami adalah Tuhannya langit dan bumi, kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia." (Qs. Al-Kahfi: 14)

TEMPAT BERGETAR JIWA, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah apabila mereka disebut Nama Allah bergetarlah hati mereka." (Qs. Al-Anfaal: 2)

TEMPAT KHUSYU, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah." (Qs. Al-Hadid: 16)

TEMPAT PEMAHAMAN, "Dan sesungguhnya Kami jadikan untuk ini neraka Jahannam, kebanyakan dari Jin dan Manusia, mereka mempunyai hati tetapi tidak digunakan untuk memahami (ayat-ayat Allah).." (Qs. Al-Araaf: 179)

TEMPAT DENGKI "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshar) mereka berdoa, Ya Tuhan kami beri ampunanlah kami dan saudara-sudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman." (Qs. Al-Hasyr: 10)

TEMPAT CONDONG PADA KESESATAN, "Adapun orang-orang yang hatinya condong pada kesesatan maka mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menimbulkan fitnah padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah." (Qs. Ali-Imran: 7)

TEMPAT PENYAKIT, "Di hati mereka ada penyakit lalu ditambah Allah penyakitnya." (Qs. Al-Baqarah: 10)

TEMPAT EMOSI, "Dan menghilangkan panas hati orang-orang mukmin dan Allah menerima taubat orang-orang yang dikehendakiNya." (Qs. At-Taubah: 15)

TEMPAT RAGU "Sesungguhnya yang akan meninta izin padamu hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian dan hati mereka ragu-ragu." (Qs. At-Taubah: 45)

TEMPAT KETERTUTUPAN, "Sekali-kali tidak (demikian) sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka." (Qs. Al-Muthaffifin: 14)

TEMPAT UJIAN, "Sesungguhnya orang-orang yang merendahkan suaranya di sisi Rasulullah mereka itu mereka itulah orang-orang yang diuji hati mereka oleh Allah untuk bertaqwa. Bagi mereka ampunan dan pahala yang besar." (Qs. Al-Hujurat: 3)

TEMPAT KETAKUTAN, "Ingatlah ketika Tuhanmu mewahyukan kepada para malaikat, Sesungguhnya Aku bersama kamu, maka teguhkanlah (pendirian) orang-orang yang beriman Kelak akan Aku tahuhkan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir." (Qs. Al-Anfaal: 12)

TEMPAT KEBUTAAN, "Maka apakah mereka tidak berjalan di muka bumi, lalu mereka mempunyai hati yang dengan itu mereka dapat memahami atau mempunyai telinga yang dengan itu mereka dapat mendengar? Karena sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang ada di dalam dada." (Qs. Al-Hajj: 46)

TEMPAT KETERTUTUPAN, "Maka apakah mereka telah memperhatikan Al-Quran, ataukah hati mereka terkunci?" (Qs. Muhammad: 24)

TEMPAT SIKAP KASAR, "Maka disebabkan rahmat dari Allahlah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka, sekiranya kamu besikap keras lagi berhati kasar tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." (Qs. Ali-Imran: 159)

TEMPAT KONTRA, "Dan diantara manusia ada orang yang ucapannya menarik perhatian tentang kehidupan dunia dan dipersaksikannya kepada Allah isi hatinya, padahal ia adalah penantang yang paling keras." (Qs. Al-Baqarah: 204)

TEMPAT ALPA, "Dan janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya Kami lalaikan dari mengingat Kami serta menuruti hawa nafsunya dan adalah keadaannya itu melewati batas" (Qs. Al-Kahfi: 28)

TEMPAT KESOMBONGAN, "Ketika orang-orang kafir menanamkan dalam hati mereka kesombongan (yaitu) kesombongan jahiliyah lalu Allah menurunkan ketenangan pada pada RasulNya dan kepada orang-orang beriman, dan menetapkan pada mereka kalimat taqwa dan mereka berhak atas kalimat taqwa itu dan patut memilikinya." (Qs. Al-Fath: 26),

TEMPAT HIDAYAH, "Siapa yang beriman kepada Allah Dia akan memberi petunjuk pada hatinya." (Qs. At-Taghaabun: 1l)

TEMPAT WAHYU, "Dan sesungguhnya Al-Quran itu benar-benar diturunkan oleh Tuhan semesta alam. Dibawa turun oleh Ar-Ruhul Amin (Jibril) ke dalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang diantara orang-orang yang memberi peringatan." (Qs. Asy-Syuara: 193-194)

TEMPAT SESAL, "Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka." (Qs. Ali-imran: 156).

yy/inilah