INDEKS SURAH

 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, berkata:
Ketika ayat terakhir dari surat Al Baqarah tentang riba diturunkan, Rasulullah Saw keluar ke Masjid lalu mengharamkan perdagangan arak.
 
HR. Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Apabila anak Adam membaca As-Sajdah lalu bersujud maka setan seraya mengatakan:
'Celakalah, anak Adam diperintahkan untuk bersujud karena itu baginya Surga sedangkan aku diperintahkan untuk bersujud tetapi aku menolak karena itu aku mendapat Neraka'
 
HR. Thabrani melalui Abu Umamah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa membaca surat Ad-Dukhan setiap malam Jum'at atau siang hari Jum'at niscaya Allah akan membangunkan baginya sebuah gedung di Surga.
 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a, berkata:
Diantara kami ada seorang laki-laki dari bani Najjar, dia telah membaca surat Al Baqarah dan surat Ali-Imran serta selalu menulis untuk Rasulullah Saw, lalu dia melarikan diri untuk bersama-sama ahli kitab.
Anas berkata:
'Ahli kitab menyanjungnya'
Mereka berkata:
'Laki-laki ini telah menulis untuk Muhammad menyebabkan mereka mengaguminya'
Setelah beberapa ketika bersama-sama ahli kitab, laki-laki tersebut meninggal dunia.
Ahli kitab menggali kubur dan mengkebumikannya.
Bumi memuntahkannya ke permukaan.
Mereka menggali lagi dan mengkebumikannya semula.
Namun bumi tetap memuntahkan laki-laki tersebut ke permukaan.
Mereka menggali dan mengkebumikannya lagi.
Bumi tetap memuntahkannya semula semula ke permukaan.
Akhirnya mereka membiarkannya dipermukaan bumi.
 
HR. Bukhari, Muslim
Hadits Abdullah bin Mas'ud r.a:
Diriwayatkan oleh Abdulrahman bin Yazid r.a, berkata:
Abdullah bin Mas'ud r.a melontar di Jumrah Aqabah dari perlembahan Wadi.
Aku berkata: 'Wahai Abu Abdulrahman!, orang-orang melontarnya dari atas'
Abdullah bin Mas'ud menjawab: 'Demi Allah yang tidak Tuhan selain-Nya, disitulah tempat diturunkan surat Al Baqarah'
 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Aisyah r.a, berkata:
Ketika ayat terakhir dari surat Al Baqarah tentang riba diturunkan, Rasulullah Saw keluar ke Masjid lalu mengharamkan perdagangan arak.
 
HR. Baihaqi
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa membaca surat Al Baqarah kelak ia akan diberi mahkota Surga.
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Ibnu Mas'ud r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Dua ayat terakhir dari surat Al Baqarah memadai kepada seseorang yang membacanya pada malam hari sebagai pelindung dirinya.
 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Aazib r.a, berkata:
Seorang laki-laki sedang membaca surat Al Kahfi dan bersamanya serombongan kuda yang terikat dengan tali yang panjang.
Tiba-tiba kepulan awan datang menutupi kuda dan berputar disekitar kudanya.
Keadaan ini membuatkan kudanya lari.
Apabila tiba waktu pagi ia datang menemui Nabi Saw dan memberitahu hal tersebut kepada Beliau.
Lalu Beliau bersabda:
"Itulah ketenangan yang diturunkan karena Al-Qur'an"
 
HR. Abu Na'im melalui Sa'd bin Abu Waqqash r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa membaca surat Al Kahfi pada hari Jum'at niscaya hal itu menjadi penerang baginya diantara kedua Jum'at.
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Abdullah bin Mughaffal Al Muzani r.a
Diriwayatkan oleh Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani r.a, berkata:
Rasulullah Saw telah membaca surat Al-Fath sewaktu dalam perjalanan diatas kendaraan (unta) Beliau pada tahun pembukaan kota Mekah.
Beliau mengulang-ulang bacaannya.
 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Abu Qatadah r.a, berkata:
Ketika Rasulullah Saw berjamaah bersama kami pada Shalat Zuhur dan Ashar, Beliau membaca surat Al-Fatihah dan dua surat pada dua rakaat yang pertama.
Kadang-kadang Beliau menyaringkan bacaan ayatnya kepada kami.
Beliau memanjangkan rakaat pertama dan memendekkan rakaat kedua ketika Shalat Zuhur demikian juga ketika Shalat Subuh.
 
HR. Bukhari, Muslim melalui Ubadah bin As Somit r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Tidak sah Shalat orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah.
 
HR. Tirmidzi melalui Ubay bin Ka'ab r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Allah yang Maha perkasa dan Maha Mulia tidak menurunkan didalam Taurat dan tidak pula di Injil seperti Ummul Qur'an.
Allah SWT berfirman:
'Ia adalah tujuh yang diulang-ulang dan ia dibagi antara Aku dan hamba-Ku dan untuk hamba-Ku apa yang ia minta'
 
HR. Muslim melalui Abu Hurairah r.a
Rasulullah Saw bersabda: Allah berfirman:
Shalat Aku bagi menjadi dua bagian.
Sebagian untuk Aku dan sebagian lagi untuk umatku:
-Segala Puji bagi Allah Tuhan semesta alam,
-Yang Maha pengasih lagi Maha Penyayang,
-Yang menguasai hari pembalasan.
Ini untuk Aku dan untuk hamba-Ku akan memperoleh apa yang ia minta bila mengucapkan:
-Tunjukanlah kami jalan yang lurus,
-Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat
-Dan bukan jalan orang-orang yang telah Engkau murkai,
-Dan bukan jalan orang-orang yang sesat.
 
HR. Abul Al Qusyairi melalui Anas bin Malik r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa dihari Jum'at manakala imam telah selesai salam yaitu sebelum ia melipatkan kakinya,
Membaca Fatihatul Kitab,
Al-Ikhlas,
Al-Falaq dan
An-Naas,
Sebanyak tujuh kali maka dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni.
 
HR. Bukhari, Muslim
Hadits Ibnu Abbas r.a:
Diriwayatkan oleh Said bin Jubair r.a, berkata:
Aku telah bertanya Ibnu Abbas mengenai surat At-Taubah.
Ibnu Abbas menjawab:
'Bahkan ia merupakan surat Al-Fatihah yaitu surat yang menceritakan keaiban'
Firman Allah turun tidak henti-henti hingga mereka menyangka tidak ada seorangpun dikalangan kami melainkan diceritakan rahasia dalam surat itu.
Aku bertanya pula tentang surat Al-Anfaal.
Ibnu Abbas memberitahu surat itu diturunkan sewaktu peperangan Badar.
Ibnu Jubair bertanya lagi tentang surat Al-Hasyr.
Ibnu Abbas memberitahu bahwa surat itu diturunkan untuk menceritakan tentang bani An-Nadhir.
 
HR. Thabrani melalui Abu Umamah r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa membaca surat Al-Waaqiah setiap malam niscaya dia tidak akan tertimpa oleh kemiskinan untuk selamanya.
 
HR. Bukhari, Muslim
Hadits Ibnu Abbas r.a:
Diriwayatkan oleh Said bin Jubair r.a, berkata:
Aku telah bertanya Ibnu Abbas mengenai surat At-Taubah.
Ibnu Abbas menjawab:
'Bahkan ia merupakan surat Al-Fatihah yaitu surat yang menceritakan keaiban'
Firman Allah turun tidak henti-henti hingga mereka menyangka tidak ada seorangpun dikalangan kami melainkan diceritakan rahasia dalam surat itu.
Aku bertanya pula tentang surat Al-Anfaal.
Ibnu Abbas memberitahu surat itu diturunkan sewaktu peperangan Badar.
Ibnu Jubair bertanya lagi tentang surat Al-Hasyr.
Ibnu Abbas memberitahu bahwa surat itu diturunkan untuk menceritakan tentang bani An-Nadhir.
 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Jubair bin Mut'im r.a, berkata:
Aku mendengar Rasulullah Saw membaca surat Ath-Thuur ketika Shalat Maghrib.
 
HR. Bukhari, Muslim
Diriwayatkan oleh Ummu Salamah r.a, berkata:
Aku telah mengadu persoalan yang aku hadapi kepada Rasulullah Saw.
Lalu Beliau bersabda:
'Lakukanlah Tawaf dibelakang mereka dengan menunggang binatang'
Lalu Aku melakukan Tawaf maka Rasulullah Saw Shalat ditepi Ka'bah sambil membaca surat Ath-Thuur.
 
HR. Abu Na'im
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa membaca surat Yaasiin disuatu malam maka pagi harinya ia mendapatkan ampunan.
 
HR. Baihaqi melalui Ma'qal Ibnu Yasar r.a
Rasulullah Saw bersabda:
Barangsiapa membaca surat Yaasiin karena mengharapkan pahala Allah maka dosanya yang terdahulu diampuni.
Karena itu bacakanlah surat Yaasiin dihadapan orang-orang yang mati diantara kalian.